یافتن کالاها و سرویسها

واحد پول:


R1GBSTORAGE: 1 GB BandWidth: 24 GB
Domain: unlimited Panel: cPanel X3
Backup: daily Management: 24x7

9,000تومان ماهانه
99,000تومان سالانه
R5GBSTORAGE: 5 GB BandWidth: 64 GB
Domain: unlimited Panel: cPanel X3
Backup: daily Management: 24x7

19,000تومان ماهانه
149,000تومان سالانه
RQ10STORAGE: 10 GB BandWidth: 96 GB
Domain: unlimited Panel: cPanel X3
Backup: daily Management: 24x7

29,000تومان ماهانه
199,000تومان سالانه
RQ25STORAGE: 25 GB BandWidth: 144 GB
Domain: unlimited Panel: cPanel X3
Backup: daily Management: 24x7

49,000تومان ماهانه
299,000تومان سالانه
RQ50STORAGE: 50 GB BandWidth: 216 GB
Domain: unlimited Panel: cPanel X3
Backup: daily Management: 24x7

79,000تومان ماهانه
499,000تومان سالانه
R100STORAGE: 100 GB BandWidth: 324 GB
Domain: unlimited Panel: cPanel X3
Backup: daily Management: 24x7

99,000تومان ماهانه
699,000تومان سالانه
R200STORAGE: 200 GB BandWidth: 512 GB
Domain: unlimited Panel: cPanel X3
Backup: daily Management: 24x7

149,000تومان ماهانه
999,000تومان سالانه


تمامی حقوق برای پارس یونیکس محفوظ است