یافتن کالاها و سرویسها

واحد پول:


Q100















STORAGE: 100 MB BandWidth: 4 GB
Park Domain: 4 Addon Domain: 0
Backup: daily Management: 24x7

39,000تومان سالانه
Q200















STORAGE: 200 MB BandWidth: 8 GB
Park Domain: 8 Addon Domain: 1
Backup: daily Management: 24x7

59,000تومان سالانه
Q500















STORAGE: 500 MB BandWidth: 16 GB
Park Domain: 16 Addon Domain: 2
Backup: daily Management: 24x7

89,000تومان سالانه
Q1GB















STORAGE: 1024 MB BandWidth: 32 GB
Park Domain: 32 Addon Domain: 4
Backup: daily Management: 24x7

119,000تومان سالانه
Q2GB















STORAGE: 2048 MB BandWidth: 48 GB
Park Domain: 48 Addon Domain: 8
Backup: daily Management: 24x7

169,000تومان سالانه
Q4GB















STORAGE: 4096 MB BandWidth: 64 GB
Park Domain: 64 Addon Domain: 16
Backup: daily Management: 24x7

249,000تومان سالانه
Q8GB















STORAGE: 8192 MB BandWidth: 128 GB
Park Domain: 128 Addon Domain: 32
Backup: daily Management: 24x7

399,000تومان سالانه


تمامی حقوق برای پارس یونیکس محفوظ است